Team

Niki Bajracharya
Amanda Chongoushian
Rojja Kharel
Samikshya Pokharel
Trisha Mehta
President
Roma Patel