Team

Amanda Chongoushian
Samikshya Pokharel
Rojja Kharel
Roma Patel